Εισήγηση στην Ολομέλεια του ΚΕΣΥ για τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις απόκτησης αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνολόγου Ακτινολόγου.

Η εισήγηση βασίζεται στα ακόλουθα   έγγραφα:

 • Το από 21-5-2001 αρ.πρωτ. Υ7Γ/2399  υπηρεσιακό Σημείωμα της διεύθυνσης επαγγελμάτων Υγείας και πρόνοιας προς το ΚΕΣΥ, με το οποίο μας επαναφέρεται η υπ’άριθμ. Απόφαση 4 της 166ης ολομ./5-4-2001/9-4-01 και ζητείται εκ νέου γνωμοδότηση από το ΚΕΣΥ, στα ακόλουθα σημεία:
  1. Αρχές κατά την άσκηση του επαγγέλματος
  2. Ασυμβίβαστα κατά την άσκηση του επαγγέλματος
  3. Ανάκληση αδείας
  4. Μετεκπαίδευση Τεχνολόγων ακτινολόγων
  5. Απαγορευτικές διατάξεις
  6. Μεταβατικές διατάξεις
  7. Κυρώσεις από την παραβίαση των βασικών αρχών της άσκησης του επαγγέλματος.
 • το έγγραφο του Πανελληνίου Συλλόγου Τεχνολόγων ακτινολόγων προς τον  Πρόεδρο του  ΚΕΣΥ στο οποίο αναγράφονται οι απόψεις του Συλλόγου για  τους όρους και τις προϋπόθεσης χορήγησης ,τις αρχές κατά την άσκηση του επαγγέλματος, τα ασυμβίβαστα κατά την άσκηση ,την ανάκληση της αδείας, την δια βίου εκπαίδευση-μετεκπαίδευση, καθώς και μεταβατικές διατάξεις.
 • Το έγγραφο του καθηγητού της ακτινολογίας κυρίου Δ.Α. Κελέκη, με θέμα «εισήγηση επί της αδείας άσκησης επαγγέλματος τεχνολόγου Ραδιολόγου-Ακτινολόγου», με το οποίο  γνωμοδοτεί σε σχετική ερώτηση του προέδρου του ΚΕΣΥ για το ανωτέρω θέμα.
 • Τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων , Νόμος 2683/99.
 • Τον νόμο 2889/01 για την αναδιοργάνωση του ΕΣΥ.
 • Τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας , Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ) 94, άρθρο 1.1.4.6.
 • Τον νόμο 1943/91 που προβλέπεται η κατάρτιση και επιμόρφωση υπαλλήλων για εξειδικευμένα θέματα σε συνεργασία με άλλους φορείς επιστημονικούς ή επαγγελματικούς και από το ΕΚΔΔ που διαθέτει κατάλληλη δομή και εμπειρία.
 • Τον νόμο  2527/97 άρθρο 3 παραγρ.7.περί προσθέτων προσόντων στην προκήρυξη για πρόσληψη σε ορισμένες ειδικότητες.
 • Την εμπειρία από τον τρόπο χορήγησης αδείας ασκήσεως επαγγέλματος σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Αγγλία, η Ολλανδία,  Νορβηγία, Γαλλία.

Από τις προαναφερόμενες εισηγήσεις τόσον του καθηγητού κ. Κελέκη όσον και του Συλλόγου των Τεχνολόγων Ακτινολόγων υπάρχει σύμπτωση απόψεων στο ότι η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος είναι μια διαδικασία που μπορεί να αναβαθμίσει σημαντικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες από το επάγγελμα του τεχνολόγου ακτινολόγου, και πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής  από το υπουργείο και την πολιτεία.

Ακόμα οι απόψεις των προαναφερομένων συμπίπτουν στο να μην χορηγείται    η άδεια εφάπαξ και για αόριστο χρονικό διάστημα αλλά να προβλέπεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο οποίο θα ισχύει και να ανανεώνεται σε τακτά διαστήματα.

Ειδικά για τους νεοεισερχόμενους στο επάγγελμα στον δημόσιο τομέα, πρέπει να συναρτηθεί με την  μετά διετία   επανεξέταση για την απόκτηση μονιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 2683/99, παραγρ.2,3.

Ο καθηγητής ακτινολογίας κ. Κελέκης εισηγείται την θεσμοθέτηση των εκπαιδευτικών μονάδων διατήρησης της αδείας που θα συνεκτιμώνται στις διαδικασίες διατήρησης της αδείας.

Με τον τρόπο αυτό καθίσταται αναγκαία στον κάτοχο της αδείας η παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων ή εκπαιδευτικών μαθημάτων, και έτσι διασφαλίζονται  διαδικασίες διαρκούς εκπαίδευσης του επαγγελματία.

Αυτό συμβαδίζει και με την παράγραφο 3 του άρθρου 47 του ν. 2683/99 περί υπηρεσιακής εκπαίδευσης και πρέπει για την περίπτωση των Τεχνολόγων ακτινολόγων να οριστεί ως υποχρεωτική.

Τόσον ο καθηγητής κ. Κελέκης όσον και ο Σύλλογος προτείνουν  συγκρότηση 5μελούς επιτροπής.

Η επιτροπή συγκροτείται  από Τεχνολόγους ακτινολόγους, εκπροσώπους του υπουργείου Υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας : 2 Τεχνολόγοι ακτινολόγοι υποδεικνυόμενοι από την επιστημονική εταιρεία των Τεχνολόγων, 1 τεχνολόγος ακτινολόγος  από το οικείο ΠΕΣΥ και 2 εκπρόσωποι από το υπουργείο και την ακαδημαϊκή κοινότητα, που θα  προσδιορίζει τα κριτήρια απόκτησης εκπαιδευτικών μονάδων , θα αξιολογεί τα πιστοποιητικά και θα διενεργεί  τις εξετάσεις απόκτησης ή διατήρησης ή επανααπόκτησης της αδείας σε περίπτωση έκπτωσης της ισχύος της .

Τέλος ο καθηγητής κ. Κελέκης προτείνει την θέσπιση υποειδικοτήτων στους τομείς ακτινοθεραπείας Πυρηνικής ιατρικής , υπολογιστικής τομογραφίας, μαγνητικού συντονισμού, Μαστογραφίας, Επεμβατικής ακτινολογίας και καρδιολογίας, Υπερήχων, και  PACS.

Αυτό συμβαδίζει και με την παράγραφο 4 του άρθρου 47 του ν. 2683/99 και πρέπει να ορίζεται ως υποχρεωτική για τον τεχνολόγο  ακτινολόγο που προορίζεται να εργαστεί σε τμήμα άλλο πέραν της κλασσικής ακτινολογίας.

Για μια τέτοια περίπτωση ο καθηγητής κ. Κελέκης εισηγείται και την θέσπιση ειδικών οικονομικών κινήτρων.   

O Καθηγητής προτείνει σαν υποειδικότητα  και την κλασσική ακτινολογία, αλλά αυτή κατά την άποψή μας θα πρέπει να θεωρείται  βασική εκπαίδευση (κορμός) και  σε αυτήν κυρίως να εξετάζεται ο προς αδειοδότηση για πρώτη φορά υποψήφιος.

Ωστόσο σαν υποειδικότητα της κλασσικής ακτινολογίας πρέπει  να θεωρηθεί ο ποιοτικός έλεγχος ακτινογραφικής απεικόνισης , και άρα προτείνεται και από τον Σύλλογο των Τεχνολόγων η θέσπιση τέτοιας υποειδικότητας.

Συμπερασματικά από την παράλληλη ανάγνωση των 2 κειμένων , εισηγούμαστε τα ακόλουθα:

 ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ

Η άσκηση επαγγέλματος προϋποθέτει ορισμένα στοιχεία. Ως κύρια συστατικά θεωρούνται το αντίστοιχο πτυχίο και η άδεια.

Σημ του εισηγητή:Η άδεια άσκησης επαγγέλματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον διορισμό στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα  Υγείας, όπως άλλωστε προβλέπεται από τον νόμο 2527/97 άρθρο 3 παραγρ.7, όπου για ορισμένες ειδικότητες συγκεκριμένων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων να τίθεται στην προκήρυξη πρόσθετα προσόντα πλέον των προβλεπομένων για πρόσληψη (άδεια άσκησης επαγγέλματος ή υπο-ειδικότητα, όπως ορίζεται παρακάτω).

Η άδεια αποκτάται όταν ο υποψήφιος υποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την κατοχή του ακαδημαϊκού του τίτλου σπουδών, τα οριζόμενα εκάστοτε δικαιολογητικά από την πολιτεία (αποδεικτικά ταυτοπροσωπίας, υγείας) στρατολογικής κατάστασης κλπ) και εφ’ όσον επιτύχει σε εξετάσεις ενώπιον ειδικής 5μελούς επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και στην οποία μετέχουν α) 2 εκπρόσωποι, ένας του  Υπουργείου Υγείας και ένας από την ακαδημαϊκή κοινότητα ,  β) Τεχνολόγος Ακτινολόγος που ορίζεται από τον πρόεδρο του ΠΕΣΥ από τους Τεχνολόγους ακτινολόγους που υπηρετούν σε Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο  από το ΠΕΣΥ στην περιφέρεια του οποίου ανήκει η νομαρχία που υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος, γ) 2 εκπρόσωποι της Επιστημονικής Εταιρείας  των Τεχνολόγων Ακτινολόγων.  (Όλοι έχουν από έναν αναπληρωτή).

Ο τρόπος και το αντικείμενο της εξέτασης θα καθορίζεται από την επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση, και η θητεία της θα είναι 3ετής . Η επιτροπή συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο.

Σημ του εισηγητή:Η  διάταξη αυτή πηγάζει από τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας Υ.Α. (ΦΟΡ) 94 άρθρο 1.1.4.6 όπου επιβάλλεται η κατάρτιση των εργαζομένων σε πρακτικές με ιοντίζουσες ακτινοβολίες και προτείνεται η συνεργασία των αρμοδίων με επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς για την συνεχή εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση σε θέματα ακτινοπροστασίας.

Η επάρκεια γνώσεων αποτελεί δικλείδα ασφαλείας και απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή οποιουδήποτε σε ακτινολογικές διαδικασίες, σύμφωνα με τον κανονισμό ακτινοπροστασίας.

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις για άδεια άσκησης επαγγέλματος θα πρέπει ο επαγγελματίας να έχει παρακολουθήσει αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών, ο επαγγελματίας δηλ. θα πρέπει να είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της  ημεδαπής, τμήματος Ραδιολογίας – Ακτινολογίας ή αντίστοιχου ισότιμου τμήματος του εξωτερικού που έχει επιτύχει την αναγνώριση της επαγγελματικής του ισοτιμίας από το Συμβούλιο Επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.)

Μετά την αποφοίτηση από αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών, ο υποψήφιος  υποβάλλει αίτηση για την λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Οι εξετάσεις σε κάθε ένα από αυτούς τους τομείς μπορεί να περιλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο πχ από 200 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Τα τεστ θα πρέπει να αξιολογούνται με την διαδικασία των equated (scaled) scores: δηλαδή μετά την διόρθωση όλων των γραπτών το γραπτό με το μεγαλύτερο βαθμό σωστών απαντήσεων θα βαθμολογείται με 100 και με βάση αυτό τον βαθμό θα διορθώνονται όλα τα υπόλοιπα γραπτά. Επιτυχές θα πρέπει να θεωρείται το γραπτό που έχει βαθμολογία τουλάχιστον 75/100.

Θα πρέπει να αναπτυχθεί μια τράπεζα ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής από όπου θα επιλέγεται τυχαία συγκεκριμένος αριθμός ερωτήσεων πχ 200. Οι ερωτήσεις αυτές θα επεξεργάζονται από την επιτροπή, θα αναθεωρούνται και θα αποτελούν το σώμα των εξετάσεων στο οποίο θα υποβληθούν οι συμμετέχοντες.

Ως μοντέλο θεματικών ενοτήτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω πίνακας που συνοψίζει τις θεματικές ενότητες στις οποίες θα πρέπει να αναφέρονται οι ερωτήσεις για τους τρεις τομείς στους οποίους θα χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος.

ΤομέαςΘεματικές ενότητεςΒάροςΑριθμός ερωτήσεων
ΑκτινοδιαγνωστικήΑκτινοπροστασία15%30
 Τεχνολογία μηχανημάτων15%30
 Παραγωγή εικόνας και αξιολόγηση25%50
 Προβολές και εξετάσεις30%60
 Φροντίδα ασθενούς15%30
Πυρηνική ΙατρικήΑκτινοπροστασία11%22
 Προετοιμασία ραδιοφαρμάκων11%22
 Ποιοτικός έλεγχος μηχανημάτων14%28
 Διαγνωστικές εξετάσεις57%114
 Φροντίδα ασθενούς7%14
ΑκτινοθεραπείαΑκτινοπροστασία10%20
 Ποιοτικός έλεγχος10%20
 Σχεδιασμός θεραπείας και πραγματοποίηση65%130
 Φροντίδα ασθενούς15%30

Το ακριβές αναλυτικό περιεχόμενο κάθε θεματικής ενότητας θα πρέπει να αναπτυχθεί από την επιτροπή και θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στους υποψήφιους τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ημερομηνία εξετάσεων. Στην τράπεζα ερωτήσεων δεν μπορούν να ενταχθούν ερωτήσεις που δεν έχουν σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα.

Μετά από επιτυχείς εξετάσεις στην Ακτινοδιαγνωστική ή στην Πυρηνική Ιατρική ή στην Ακτινοθεραπεία, ο επαγγελματίας Τεχνολόγος Ακτινολόγος θα μπορεί να προσθέσει στον τίτλο του το χαρακτηριστικό Τεχνολόγος Ακτινολόγος (Δ) ή Τεχνολόγος Ακτινολόγος (Π) ή Τεχνολόγος Ακτινολόγος (Θ) αντίστοιχα.

Στις αρχικές της συνεδριάσεις η επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει λεπτομερώς τα παρακάτω θέματα:

 • Αιτήσεις για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος
 • Ακριβές περιεχόμενο αίτησης, απαραίτητα έγγραφα, φωτογραφίες κλπ.
 • Ημερομηνίες για την αποστολή των αιτήσεων
 • Ημερομηνίες και ώρες για την διεξαγωγή των εξετάσεων
 • Κόστος συμμετοχής
 • Εξεταστικά κέντρα
 • Σύστημα διαχείρισης των αιτήσεων και αποστολή των τελικών δελτίων συμμετοχής
 • Ανάπτυξη συστήματος διόρθωσης των γραπτών
 • Αναλυτική ανάπτυξη των θεματικών ενοτήτων
 • Δημιουργία τράπεζας ερωτήσεων
 • Σύστημα ανάπτυξη ερωτηματολογίου κάθε εξεταστικής διαδικασίας
 • Λεπτομέρειες συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων
 • Διόρθωση γραπτών
 • Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Αρχές κατά την άσκηση του επαγγέλματος:

 1. Ο Τ.Α. κατά την άσκηση του επαγγέλματος του επιδιώκει την παροχή της βέλτιστης φροντίδας υγείας για τον πολίτη στο πεδίο της ενασχόλησης του, την προαγωγή της προστασίας, ασφάλειας και ευημερίας του ασθενούς.
 2. Τηρεί πιστά και εφαρμόζει εξατομικεύοντας κατά άρρωστο και περίπτωση τους κανόνες και κανονισμούς ακτινοπροστασίας.
 3. Ο Τ.Α. ασκεί το έργο του σύμφωνα με τις επιστημονικά παραδεκτές και τεκμηριωμένες διεθνώς πρακτικές, με σκοπό να παρέχει τις βέλτιστες υπηρεσίες με χρήση ακτινοβολίας.
 4. Ο Τ.Α. γνωρίζει και τηρεί τον Κώδικα Ηθικής που διέπει το επάγγελμα του όπως αυτός εξειδικεύεται από την επιστημονική εταιρεία του χώρου του, και την International Society of Radiographers and Radiological Technologists (ISRRT).

Ασυμβίβαστα κατά την άσκηση  του επαγγέλματος

 1. Απαγορεύεται η δράση ενάντια:
  1. Στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των Συνταγματικών Αρχών, του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου, και των νόμων του κράτους.
  2. Στις αρχές της επαγγελματικής ηθικής.
  3. Στους κανόνες και κανονισμούς ακτινοπροστασίας.
 2. Απαγορεύεται στον Τ.Α. να ασκεί εργασία που είναι ασυμβίβαστη με το κύρος του ως Τ.Α.
 3. Ο Τ.Α. κατά την άσκηση του έργου του οφείλει την εξαίρεση του όταν τα θέματα που επιλαμβάνονται σχετίζονται με το συμφέρον των ιδίων ή των συγγενών του.

Ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλματος

 1. Η άδεια ανακαλείται(κακούργημα ή πλημμέλημα) σύμφωνα με όσα ορίζονται στον υπαλληλικό κώδικα
 2. Όταν έχει τελεσίδικα καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.
 3. Όταν παραβιάζει κανόνες και κανονισμούς ακτινοπροστασίας.
 4. Όταν με δική του υπαιτιότητα δεν εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις του για την συνεχιζόμενη εκπαίδευση του.Όταν παραβαίνει ή παραμελεί τα καθήκοντα του προς πολίτες και προς τους συναδέλφους του.

Δια βίου συνεχιζόμενη εκπαίδευση – Μετεκπαίδευση Τ.Α.

Για την διατήρηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ο Τ.Α. οφείλει ανά τριετία να συγκεντρώνει βαθμούς διατηρησιμότητας της άδειας  που καταχωρούνται σε ατομικό δελτίο «συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Τεχνολόγου-Ακτινολόγου» με κριτήρια που καθορίζονται από ειδική επιτροπή συγκροτούμενη από εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και μέλη που ορίζει η Επιστημονική Εταιρεία των Τεχνολόγων Ακτινολόγων και που τηρείται για το σκοπό αυτό στο Υπουργείο Υγείας.

Οι βαθμοί διατηρησημότητας της αδείας συνυπολογίζονται στην συνολική βαθμολογία που πρέπει να συμπληρώνει ο τεχνολόγος ακτινολόγος μαζί με τους βαθμούς που αποκτά κατά την διαδικασία των εξετάσεων ανά τριετία.

Στην  περίπτωση πρώτου διορισμού στο δημόσιο η πρώτη  περίοδος επανεξέτασης συμπίπτει ,με την περίοδο δοκιμασίας του υπαλλήλου και είναι διετής. (άρθρο 40 ν.2683/99).

Τα άρθρα 82 και 83 του Υπαλληλικού κώδικα (ν.2683) για το σύστημα προαγωγών και το σχηματισμό κρίσης  για τον υπάλληλο συσχετίζονται με τις διατάξεις περί διατηρησιμότητας της αδείας.

Ακόμα η παράγραφος 16 του άρθρου 11 του νόμου 2889/01 συσχετίζει την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την επιτυχή πρακτική άσκηση σε αυτήν και συνεκτιμώνται σε κάθε κρίση ή αξιολόγηση του επαγγελματία.

Η επιστημονική εταιρεία των Τεχνολόγων Ακτινολόγων σε συνεργασία με τους εργοδότες φροντίζει ώστε να παρέχονται ευκαιρίες για ισότιμη πρόσβαση όλων των Τ.Α. σε προγράμματα μετεκπαίδευσης, δια βίου και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Κυρώσεις από την μη διατήρηση της αδείας.

Ο τεχνολόγος ακτινολόγος που απέτυχε να διατηρήσει την άδεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τίθεται αυτόματα εκτός ακτινολογικών διαδικασιών σύμφωνα με τον κανονισμό ακτινοπροστασίας παρ 1.1.4.6.α,β.

Αυτοδίκαια επίσης αποκτούν πρόσβαση στις ακτινολογικές διαδικασίες όταν επανακτήσουν την άδεια.

Ο επιθυμών να ανάκτηση την άδεια δύναται να συμμετάσχει σε διαδικασίες ανάκτησης όσες με όσες προσπάθειες επιθυμεί. (δεν τίθεται όριο προσπαθειών).

Προκειμένου περί υπαλλήλου του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, η μη διατήρηση της αδείας δεν συσχετίζεται με την διακύβευση της υπαλληλικής του ιδιότητας. Ωστόσο ο μη έχων πλέον άδεια υπάλληλος τίθεται στην διάθεση της υπηρεσίας για την εργασιακή του αξιοποίηση εκτός ακτινολογικών διαδικασιών.

Μεταβατικές διατάξεις

 1. Οι μέχρι την έκδοση της παρούσας διάταξης υπηρετούντες Τ.Α.  με αποδεδειγμένη υπηρεσία μεγαλύτερη των 3 ετών αποκτούν αυτοδίκαια  άδεια άσκησης επαγγέλματος  και εμπίπτουν μόνον στις διατάξεις περί διατηρησιμότητας της.
 2. Οι απασχολούμενοι  και εφόσον κατά το παρελθόν δεν έχουν συμπληρώσει 3ετή αποδεδειγμένη υπηρεσία οφείλουν  να ζητήσουν να εκδώσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος., εντός χρονικού διαστήματος ενός ετους από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος.. Ειδικά για την  περίπτωση αυτή και μόνος η εξεταστέα ύλη οφείλει να ανακοινωθεί έξη μήνες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία των εξετάσεων.
 3. Σε μια διετία από την ισχύ της παρούσας διάταξης, καθιερώνεται άδεια άσκησης επαγγέλματος με εξειδίκευση στους τομείς:
  1. Πυρηνικής  Ιατρικής
  2. Υπολογιστικής τομογραφίας
  3. Μαγνητικής Τομογραφίας
  4. Μαστογραφίας
  5. Επεμβατικής Ακτινολογίας-Καρδιολογίας
  6. Υπερήχων
  7. PACS
  8. Ποιοτικού ελέγχου.

Ειδική επιτροπή που θα συγκροτηθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας και εκπροσώπους της Επιστημονικής Εταιρείας των Τεχνολόγων Ακτινολόγων θα καθορίσει το γνωστικό αντικείμενο κάθε ενός από τους παραπάνω τομείς για το οποίο θα ζητά εξειδίκευση ο(-η) υποψήφιος(-α) για αδειοδότηση.

 1. Ειδική επιτροπή που θα συγκροτηθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου Υγείας  και εκπροσώπους της Επιστημονικής Εταιρείας των Τεχνολόγων Ακτινολόγων θα καθορίσει τον τρόπο παρακολούθησης και επίτευξης της διατηρησιμότητας της  άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, την πιστοποίηση των μεθόδων και διαδικασιών από τις οποίες θα προκύπτουν οι  βαθμοί διατηρησιμότητας και θα αποφασίζει   επίσης, στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις, για την αναστολή της διατηρησιμότητας της άδειας.

Στην περίπτωση που  η άδεια εκπνεύσει με ευθύνη του κατόχου της, λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του σχετικά με την διαρκή  συνεχιζόμενη εκπαίδευση, τότε μπορεί να υποβάλλει  νέα αίτηση για χορήγηση άδειας ασκήσεως  επαγγέλματος..

Η άδεια άσκησης επαγγέλματος που δεν διατηρήθηκε λόγω δικαιολογημένου κωλύματος (εγκυμοσύνη, ασθένεια, συμμετοχή σε συλλογικά οργανα,  εκλογή στο κοινοβούλιο ή στην τοπική αυτοδιοίκηση κ.λ.π.), εξετάζονται κατ’εξαίρεση από την ειδική επιτροπή, και δύνανται να αντιμετωπιστούν με διαδικασίες που η επιτροπή πάγια μπορεί να αποφασίζει (π.χ. εκπόνηση γραπτής εργασίας ή παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων σεμιναρίων κ.λ.π.). Η ειδική επιτροπή έχει υποχρέωση να αποφανθεί το αργότερο εντός διμήνου από την υποβολή  της  σχετικής αίτησης.

Η πρώτη  επιτροπή χορήγησης αδειών συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας με συμμετοχή των εκπροσώπων της επιστημονικής εταιρείας των τεχνολόγων ακτινολόγων. Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιλέξει μεταξύ όσων έχουν δεκαπενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία,  συγγραφικό έργο και επιπρόσθετα και αποδεδειγμένο εκπαιδευτικό έργο, και δεν υπόκειται στις διαδικασίες περί διατηρησιμότητας της αδείας.  

Δείτε το σχέδιο ΠΔ:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *